กระทู้: กรณีเจ้าของรถเสียชีวิตและไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาล แสดงแบบคำตอบเดียว
Webmaster
รูปส่วนตัว Webmaster
Administrators


สมัครเมื่อ: 2008-04-29
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,062
Level: 28 HP: 34 / 692
MP: 354 / 23237
EXP: 71%
กรณีเจ้าของรถเสียชีวิตและไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาล ให้ทายาทที่ประสงค์จะรับโอนรถ
ไปยื่นเรื่องขอรับโอนรถที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนโดยเตรียมหลักฐาน
1 ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2 ใบมรณบัตรของผู้ตาย
3 สำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับโอนรถ
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทายาทผู้รับโอนรถ
5 รถคันที่ประสงค์จะโอน**************************************************************************
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรถแล้ว
จะมีหนังสือให้ทายาทผู้ขอรับโอนรถถือไปสำนักงานเขตที่ผู้ตายมีภูมิลำเนา
เพื่อเรียกทายาททุกคนมาสอบปากคำพร้อมทั้งติดประกาศเพื่อหาผู้คัดคาน การรับโอนรถคันดังกล่าว ภายใน30วัน
หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว
ทางสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองกรณีไม่มีผู้คัดค้านให้ทายาทคนดังกล่าวถือไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อดำ
เนินการโอนรถต่อไป

ต้องเซ็นต์จาก ผู้จัดการมรดกเท่านั้น ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดก ต่อให้เป็นลูกแท้ๆ ก็ไม่มีสิทธิ์โอน เพราะขนส่งก็จะขอคำสั่งศาล กรณีนี้ใช้ได้ทั้ง รถ บ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัยพ์ต่างๆ รวมทั้งหนี้สินด้วย ผู้จัดการมรดกต้องทำหน้าที่เป็นผู้โอนรถและลงนามต่างๆ แทนผู้ตายการโอนรถที่เจ้าของเสียชีวิต สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1.ไปร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกก่อนและนำคำสั่งศาลมาดำเนินการโอนที่สำนักงานขนส่ง

2.มาแจ้งให้สำนักงานขนส่งทำหนังสือถึงอำเภอที่ผู้เสียชีวิตอยู่เพื่อให้อำเภอตรวจสอบทายาท (อาจใช้เวลานาน) เอกสารมีสมุดคู่มือรถ ใบมรณะบัตร คำสั่งศาล สำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านผู้รับโอน ถ้าไม่มาดำเนินการด้วยตัวเองต้องมีใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

กรณีเจ้าของรถเสียชีวิตและไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาล ให้ทายาทที่ประสงค์จะรับโอนรถไปยื่นเรื่องขอรับโอนรถที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนโดยเตรียมหลักฐาน

1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2) ใบมรณบัตรของผู้ตาย

3) สำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับโอนรถ

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทายาทผู้รับโอนรถ

5) รถคันที่ประสงค์จะโอน


เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรถแล้ว จะมีหนังสือให้ทายาทผู้ขอรับโอนรถถือไปสำนักงานเขตที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาเพื่อเรียกทายาททุกคนมาสอบปากคำพร้อมทั้งติดประกาศเพื่อหาผู้คัดคาน การรับโอนรถคันดังกล่าว ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ทางสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองกรณีไม่มีผู้คัดค้านให้ทายาทคนดังกล่าวถือไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อดำเนินการโอนรถต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
Click the image to open in full size.
webmaster@songtoday.com
ถ้าอยากเดินไปข้างหน้า ไม่ควรย้อนอดีต เอามาทำร้ายปัจจุบัน
if you want to step forward. you should not keep hurtind yourselfvthinking about the past.
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Webmaster : 2011-11-06 เมื่อ 12:06 PM.
ตอบพร้อมอ้างข้อความ